Category Archives: Ciekawe Artykuły

Płatność mandatów, punkty karne i wykroczenia drogowe on-line już niedługo


Wkrótce będziemy mogli sprawdzić on-line punkty karne, wykroczenia drogowe, a nawet zapłacić mandat przez internet. Jak donosi Puls Biznesu – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) opublikowało projekt założeń zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz innych ustaw.
d725b866cd
Baza danych ma być uzupełniona o wiele nowych, praktycznych informacji, w pełni zinformatyzowana, ma oferować e-usługi dla przedsiębiorców i obywateli. Nowy CEPiK ma być gotowy do końca 2016 r. Obecnie w CEPiK są informacje wskazujące właściciela pojazdu, polisy OC, kierowców posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz dane techniczne pojazdów (marka, dopuszczalna masa całkowita, rok produkcji, pojemność silnika).

Resort spraw wewnętrznych chce je rozszerzyć m.in. o dane o popełnionych przez kierowców wykroczeniach drogowych, posiadanych punktach karnych, osobach, którym cofnięto uprawnienia do prowadzenia pojazdów, wypadkach komunikacyjnych, „życiu” pojazdu (przebiegu, zmianach właścicieli itp.), badaniach technicznych, nazwy firm ubezpieczeniowych, w których wykupiono polisy, ośrodkach szkolenia kierowców, instruktorach nauki jazdy i egzaminatorach. Dzięki znacznemu poszerzeniu katalogu danych technicznych pojazdów możliwe będzie oferowanie przez CEPiK e-usług weryfikowania stanu pojazdów na rynku wtórnym. „Obywatel uzyska bezpłatnie szerszy dostęp do danych historycznych pojazdu, co umożliwi mu lepszą ocenę dokonywanej transakcji” — czytamy w projekcie MSW.

Cały artykuł Pulsu Biznesu tutaj.

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców tutaj.

Szukasz większej ilości porad i ciekawych artykułów? Zapraszam do Kategorii Porad.

Chcesz być na bieżąco? Zapraszam na profil Facebook.

Inne artykuły z tej kategorii:

Prawo drogowe 

Spędzaj wolny czas, jak lubisz i korzystaj ze swoich praw


Czy udając się do szkoły tańca, fitness klubu, pływalni, na mecz lub koncert – zawsze korzystamy w pełni z naszych praw? UOKiK radzi, na co zwrócić uwagę, zawierając umowę z przedsiębiorcami organizującymi czas wolny.

 

Usługi czasu wolnego to m.in. fitness kluby, szkoły tańca, parki wodne, stacje narciarskie, imprezy masowe. Z doświadczenia UOKiK wynika, że przedsiębiorcy oferujący atrakcje w czasie wolnym od pracy nie zawsze dbają o prawa konsumentów. Urząd monitoruje ten rynek sprawdzając gównie umowy i regulaminy świadczenia usług. Przed kupnem biletu, karnetu  lub podpisaniem umowy – wszystkie dokumenty zawsze należy przeczytać. Na co zwrócić uwagę, przypominamy poniżej:

1. Zmiany miejsca prowadzenia zajęć przez organizatora, zmiany regulaminu – bez uzyskania zgody klienta i możliwości odstąpienia od umowy

Przykładem organizatora, który zastrzegał sobie prawo do zmiany miejsca prowadzenia zajęć bez uzyskania zgody klienta jest Szkoła Mistrzów Tańca z Olsztyna. Inna – Studio Tańca Bailamos z Bydgoszczy  twierdziła, że zmiany cennika i regulaminu lub skreślanie uczestników z listy nie muszą być z nimi uzgadniane. UOKiK przyglądał się także sieci fitness klubów Pure Heath and Fitness, która zastrzegała sobie możliwość jednostronnego podnoszenia cen. W wyniku przeprowadzonych postępowań Urząd zobowiązał przedsiębiorców do zaniechania stosowania niedozwolonych praktyk.

2. Niezwracanie pieniędzy za niewykorzystane przez konsumenta  zajęcia w przypadku jego rezygnacji

UOKiK zakwestionował też niezgodne z prawem klauzule, w których organizatorzy bezprawnie przyznawali sobie prawo do niezwracania pieniędzy za niezrealizowane usługi: niewykorzystane lekcje tańca, wcześniejsze opuszczenie parku wodnego czy stoku narciarskiego. Dla przykładu wspomniana już szkoła tańca z Bydgoszczy, została zobowiązana do usunięcia z regulaminu postanowień mówiących, że rezerwacja sali, miejsca w grupie i czasu instruktora miała być opłacona z góry na cały miesiąc, bez możliwości zwrotu. Warto wiedzieć, że w przypadku rezygnacji konsumenta z wykupionej usługi – zgodnie z prawem należy mu się zwrot pieniędzy za część niezrealizowaną, a przedsiębiorca może zatrzymać jedynie kwotę odpowiadającą faktycznie poniesionym kosztom wynikającym np. z rezerwacji sali.

3. Utrudnianie odstąpienia od umowy lub złożenie reklamacji na nienależycie wykonywaną usługę

Nałożeniem kary w wysokości ponad 184 tys. zł i zobowiązaniem do zaprzestania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów zakończyło się postępowanie wobec wspomnianego wcześniej przedsiębiorcy prowadzącego sieć fitness klubów. W jego regulaminie znalazło się m. in. postanowienie, że konsument nie miał możliwości wystąpienia z klubu, chyba że udowodniłby przedsiębiorcy rażące naruszenie umowy, o którym  miał powiadomić listem poleconym, poczekać 21 dni na reakcję i zapłacić karę umowną.

Urząd zwrócił tez uwagę na regulamin, który zniechęcić konsumentów do korzystania z prawa do reklamacji. Było tak w przypadku Wrocławskiego Parku Wodnego, w którym złożenie reklamacji mogło kosztować konsumenta 50 zł. UOKiK ocenił iż miało to odstraszyć od korzystania z prawa do reklamacji, nakazał przedsiębiorcy zmianę praktyki i nałożył na niego karę finansową w wysokości ponad 17 tys. zł.

4. Niezgodne z prawem uchylanie się od odpowiedzialności za bezpieczeństwo konsumentów oraz rzeczy pozostawione w szatniach

Zgodnie z prawem przedsiębiorca odpowiada za bezpieczeństwo konsumenta oraz za powierzone przez niego rzeczy. W związku z tym Urząd nakazał zmianę praktyk wspomnianej już sieci Pure Health and Fitness (jej regulamin mówił, że klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do klienta) i organizatorowi koncertów Chóru Aleksandrowa (uchylał się on od odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników imprezy).

5. Inne niezgodne z prawem wyłączanie odpowiedzialności

Zwracanie pieniędzy tylko w razie wypadku potwierdzonego przez GOPR lub po awarii dłuższej niż dwie godziny – do usunięcia takich postanowień z regulaminu zobowiązał Urząd  przedsiębiorców prowadzących kilka stacji narciarskich. Z kolei wspomniany już organizator koncertów Chóru Aleksandrowa w zasadach uczestnictwa w imprezie umieszczonych na biletach zapowiadał, ze może w dowolny sposób zmienić jej przebieg i program. Ograniczał przy tym prawo konsumenta do otrzymania rekompensaty jedynie do kwoty, jaką ten zapłacił za bilet. Pamiętajmy: w przypadku braku możliwości realizacji wykupionej usługi, przysługuje nam prawo odzyskania wpłaconych pieniędzy oraz do dochodzenia roszczeń, jeśli np. w związku z planowanym udziałem w imprezie ponieśliśmy koszty wyższe niż zakup biletu (takie jak m. in. rezerwacja hotelu czy podróży).

Niedozwolone klauzule

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadza regularne kontrole wzorców stosowanych w umowach z konsumentami. Postanowienia umowne uznane za niedozwolone są wpisywane do Rejestru klauzul niedozwolonych. Od tego momentu ich stosowanie w obrocie z konsumentami staje się zakazane. Warto wspomnieć, że prawo składania pozwów do SOKiK przysługuje również miejskim (powiatowym) rzecznikom konsumentów, a także organizacjom pozarządowym oraz konsumentom.

Artykuł ze strony http://www.uokik.gov.pl

zdjęcie z serwisu geekweek.pl

Automatyczne przedłużanie umowy na kolejny okres bez pytania konsumenta o zgodę


Automatyczne przedłużanie umowy na kolejny okres bez pytania konsumenta o zgodę – Prezes UOKiK zakwestionowała praktykę spółki Niezależny Operator Międzystrefowy i nałożyła karę w wysokości blisko 195 tys. zł.

Niezależny Operator Międzystrefowy jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. Postępowanie UOKiK wykazało, że w regulaminie Obrazekświadczenia usług spółki znajdowało się niezgodne z prawem i niekorzystne dla konsumentów postanowienie.

NOM zastrzegał, że umowa zawarta na czas określony ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny, taki sam okres. Abonenci, którzy chcieli zrezygnować z nowego kontraktu, byli zobowiązywani do złożenia pisemnego oświadczenia, co najmniej 30 dni przed upływem starej umowy.

Praktyka ta wymuszała na konsumentach podejmowanie działań zapobiegających przedłużeniu umowy oraz ograniczała możliwość rezygnacji z usług przedsiębiorcy. Jest to sprzeczne z dobrymi obyczajami a tym samym niezgodne z prawem. Zdaniem UOKIK przedsiębiorca powinien zapewnić konsumentowi możliwość podjęcia świadomej decyzji dotyczącej przedłużenia umowy na kolejny czas określony informując go o upływającym terminie i przedstawiając mu nową ofertę.

Warto podkreślić, że wśród przedsiębiorców telekomunikacyjnych istnieje powszechna praktyka przedłużania umowy na czas nieokreślony jeżeli abonent nie składa deklaracji co do jej kontynuacji. Praktyka taka nie jest kwestionowana ponieważ rozwiązanie umowy na czas nieokreślony nie wiąże się z ponoszeniem przez konsumenta dodatkowych kosztów jak w przypadku kontraktu na czas określony (np. kara umowna, wynagrodzenie do końca obowiązywania umowy).

Prezes UOKiK nałożyła na spółkę Niezależny Operator Międzystrefowy karę w wysokości 194 833 zł. Przedsiębiorca zaniechał stosowania kwestionowanej praktyki dzięki czemu możliwe było obniżenie sankcji. Decyzja nie jest prawomocna spółka odwołała się do sądu.

Artykuł ze strony http://www.uokik.gov.pl

Otagowane , , , , , , ,

Uwaga na inwestycje ubezpieczeniowe!


Lawinowo rośnie liczba skarg od klientów firm ubezpieczeniowych, którzy stracili majątek na polisach mających zapewnić im krociowe zyski.

W dzisiejszej rp.pl bardzo ciekawy artykuł alarmujący o nieprawidłowościach firm ubezpieczeniowych, który wykorzystują zaufanie swoich klientów, namawiając ich na superzyski, a w rezulatcie tracą nie raz majątek swojego życia.

„W tym roku dwukrotnie wzrosła liczba skarg od klientów, którzy zostali namówieni na superzyskowne inwestycje. Na razie do rzecznika zgłosiło się przeszło 400 osób, ale już niedługo może być ich znacznie więcej. Ubezpieczyciele i banki w pogoni za zyskiem zwiększają bowiem sprzedaż wątpliwych polis.

– Trafiają do nas skargi od osób, które na takich umowach straciły kwoty rzędu 250 tys. zł. Bywa, że oszczędności życia na taki ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy wpłaciła i straciła emerytka dostająca z ZUS tysiąc złotych miesięcznie – mówi Aleksandra Wiktorow. – Sytuacja wymaga podjęcia działania przez nadzór, trzeba także zmienić przepisy, by lepiej zabezpieczyć interesy klientów – podkreśla rzecznik ubezpieczonych.”

Cały artykuł tutaj.

Pamiętajmy, że zawsze możemy w takich sytuacjach prosić o pomoc Rzecznika Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych, Al. Jerozolimskie 44,
00-024 Warszawa, NIP: 525–15–66–173
tel. 22 333 73 26, tel. 22 333 73 27 faks 22 333 73 29
Otagowane , , ,

Dom pośrodku drogi – takie rzeczy tylko w Chinach


Pamiętacie sprawę rodziny Gmurków którzy przez ponad 20 lat blokowali rozbudowę ul. Powstańców Śląskich w Warszawie? Włodarze Warszawy byli cierpliwi, a władze miasta Wenling w Chinach nieustępliwi. Zobaczcie co z tego wyszło:

Luo Baogen i jego żona, właściciele pięciopiętrowego budynku stojącego na środku trasy budowanej dwupasmowej jezdni w mieście Wenling w prowincji Zheijang odmawiają opuszczenia domu, jeżeli nie dostaną odpowiedniej rekompensaty – informuje South China Morning Post.

Właściciele za budowę domu zapłacili 600 tys. juanów, zaproponowane odszkodowanie wynosiło zaledwie 260 tys. juanów. Luo odmówił, twierdząc że odbudowa budynku w innym miejscu pochłonęłaby co najmniej 800 tys. juanów.

W Chinach budynki, których właściciele odmawiają zgody na rozbiórkę określa się neologizmem Dingzihu, który można przetłumaczyć jako „przygwożdżone domy” (ang. „nail houses”). Termin nawiązuje do opornych gwoździ, których nie da się łatwo wyciągnąć z drewna.

Para staruszków z miasta Wenling i tak znajduje się w całkiem komfortowej sytuacji. W domu na środku drogi wciąż posiadają elektryczność, wodę i telewizję kablową.

więcej zdjęć i pełen tekst: www.forsal.pl 

Otagowane , , ,
Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.

Dołącz do 655 obserwujących.

%d bloggers like this: