23 września, 2023

Umowa kupna-sprzedaży: Dobre praktyki prawne i aspekty, na które warto zwrócić uwagę

3 min read

Real estate agents agree to buy a home and give keys to clients at their agency's offices. Concept agreement.

W tym artykule omówimy dobre praktyki prawne oraz aspekty, na które warto zwrócić uwagę podczas sporządzania umowy kupna-sprzedaży. Warto wiedzieć, jakie elementy powinny znaleźć się w umowie, jakie klauzule warto dodać, aby uniknąć nieporozumień oraz jakie konsekwencje wynikają z niedopatrzenia przy jej sporządzaniu. Pamiętajmy, że dobra umowa to gwarancja spokoju i zadowolenia obu stron transakcji.

Czym jest umowa kupna-sprzedaży?

Umowa kupna-sprzedaży to podstawowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, regulującej przepływ dóbr i usług pomiędzy stronami. Strony umowy zobowiązują się do przeniesienia własności przedmiotu umowy (sprzedawca) oraz zapłaty odpowiedniej ceny (kupujący). Aby umowa była ważna i skuteczna, musi spełniać określone wymogi formalne i materialne.

Wymogi formalne umowy kupna-sprzedaży

Zasadniczo umowa kupna-sprzedaży może być zawarta w formie pisemnej, ustnej, czy też za pomocą oświadczeń woli złożonych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. e-mail, SMS). Niemniej jednak, w przypadku niektórych przedmiotów umowy (np. nieruchomości, samochody), prawo wymaga zachowania szczególnej formy, takiej jak forma aktu notarialnego.

Umowa musi zawierać wyraźne i jednoznaczne oświadczenia woli stron co do przeniesienia własności przedmiotu umowy oraz jego ceny. Brak takich oświadczeń może prowadzić do nieważności umowy.

Wymogi materialne umowy kupna-sprzedaży

Przedmiotem umowy kupna-sprzedaży mogą być rzeczy ruchome i nieruchomości oraz wszelkiego rodzaju prawa majątkowe. Przedmiot umowy musi być określony co do gatunku i ilości, a w przypadku nieruchomości – musi być również określony sposób korzystania z niej. Umowa musi uwzględniać cenę. Cena może być wyrażona w walucie krajowej, walucie obcej, a nawet w kryptowalucie.

Dobre praktyki prawne przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży

Poniżej omawiamy praktyki prawne, które powinny być przestrzegane przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży. Ich przestrzeganie pomaga zapobiec konfliktom i podnosi poziom bezpieczeństwa prawnego przy zawieraniu umów kupna-sprzedaży.

Ustalenie tożsamości stron

Przed zawarciem umowy warto upewnić się co do tożsamości drugiej strony. W przypadku osób fizycznych, może to oznaczać sprawdzenie dokumentu tożsamości, zaś w przypadku osób prawnych – weryfikacja danych w odpowiednich rejestrach (np. KRS).

Sprawdzenie stanu prawno-faktycznego przedmiotu umowy

Przed zawarciem umowy, warto sprawdzić stan prawny przedmiotu umowy, zwłaszcza w przypadku nieruchomości. Można to zrobić, badając księgę wieczystą, sprawdzając ewentualne służebności, czy hipoteki. W przypadku rzeczy ruchomych, takich jak samochody, warto sprawdzić historię pojazdu, czy nie jest obciążony żadnymi roszczeniami.

Określenie warunków płatności

W umowie warto precyzyjnie określić warunki płatności, takie jak terminy, sposób płatności czy ewentualne zabezpieczenia (np. kaucja, poręczenie).

Zabezpieczenie interesów stron

Dobrą praktyką jest zabezpieczenie interesów obu stron umowy poprzez wprowadzenie odpowiednich klauzul, takich jak klauzule dotyczące reklamacji, ewentualnych sankcji umownych czy odpowiedzialności za ewentualne wady przedmiotu umowy.

Sporządzenie pisemnej wersji umowy

Nawet jeśli umowa może być zawarta w formie ustnej, warto sporządzić jej pisemną wersję. Pozwoli to uniknąć ewentualnych nieporozumień oraz ułatwi dochodzenie ewentualnych roszczeń w przyszłości.

Konsultacja z prawnikiem

W przypadku wątpliwości co do treści umowy lub jej skutków prawnych, warto skonsultować się z prawnikiem. Fachowa pomoc prawna może uchronić przed popełnieniem błędów, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.